آموزش نوازندگی کیبوردپاسخ به نیاز هنرجویان یا نوازندگان سازهایی به غیر از کیبورد که می خواهند مقدمات آموزش نوازندگی کیبورد را فرا کیرند.

فروردین ۱۷, ۱۳۹۶

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت دهم -نشانه های تغییر دهنده نت

نشانه های تغییر دهنده نت نشانه های تغییر دهنده نت در موسیقی نشانه هایی وجود دارد که اگر در جلوی هر نتی قرار گیرد باعث زیر یا […]
فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت نهم -میزان ۶/۸ و سیاه نقطه دار

میزان ۶/۸  و سیاه نقطه دار میزان ۶/۸ به ما میگوید که در هر میزان شش ضرب باید بشماریم و نتی که باید در هر ضرب […]
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت هشتم-سکوت

سکوت در طی یک آهنگ گاه لازم میشود که موسیقی لحظه ای ساکت شود. به عبارتی در آن لحظه سکوت برقرار شود . نیز هرگاه صداهای یک […]
فروردین ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت هفتم-نت چنگ

نت چنگ آهنگهایی هستند که در آنها به حرکت سریعتر نت (سریعتر از نت سیاه) نیاز داریم در اینجاست ضرورت تقسیم نتهای سیاه پیش می آید […]
فروردین ۱۲, ۱۳۹۶

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت ششم-میزان ۳/۴ و نت سفید نقطه دار

میزان ۳/۴  و نت سفید نقطه دار میزان  ۳/۴  یا سه ضربی به ما می گوید که در هر میزان سه ضرب به شکل نت سیاه […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۶

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت پنجم-میزان و کسر میزان

میزان و کسر میزان میزان و کسر میزان هر قطعۀ موسیقی به قسمتهای کوچکتربه نام میزان تقسیم می شود که گروهی از ضربها را در خود […]
فروردین ۹, ۱۳۹۶

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت چهارم-کشش نتها

کشش نتها یا زمانبندی اگر به یک قطعه موسیقی توجه کنید متوجه می شوید که بعضی از صداها (نتها) کوتاهتر وبعضی کشیده تر به گوش می […]