مطالب آموزشی

آخرین مطالب آموزشی سایت را در اینجا مشاهده کنید
بهمن ۲۶, ۱۳۹۲

صــدای سالم

یک خواننده  برای استفاده بهینه از تمامی قابلیت های صدای خود همواره نکاتی را در روزمرگیهایش باید مد نظر داشته باشد وآن موارد رارعایت کند به تعدادی […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۲

پرورش حنجره

سلفژ در درون سری تمرینهایی برای تقویت توانایی حنجره رسیدن به صدایی مطلوب و دانشِ خواندن از راه تمرین پیگیر ، به نظم وتمایل یا انگیزه […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۲

تاثیرات خوانندگی

تاثیر خوانندگی بر مغز پژوهشگران آمریکایی با بررسی پرندگان آوازخوان نشان دادند که یادگیری خوانندگی مغز را تغییر می دهد و موجب افزایش فعالیتهای سیناپسی و […]