نمایش همه

تاثیرات خوانندگی

تاثیر خوانندگی بر مغز

پژوهشگران آمریکایی با بررسی پرندگان آوازخوان نشان دادند که یادگیری خوانندگی مغز را تغییر می دهد و موجب افزایش فعالیتهای سیناپسی و ماده خاکستری می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه دوک در دورهام با آزمایش بر روی پرندگان جوان آوازخوان مکانیزمهای مرتبط با شناخت و یادگیری را مورد مطالعه قرار دادند و اثرات آنها را بر روی ذهن بررسی کردند.

                                                                                                                        

این بررسیهای مستقیم و با وضوح تصویر بالا به محققان اجازه داد که به بررسی تغییرات ساختاری رشته های دندریتی بپردازند.رشته های دندرینی، رشته های عصبی بسیار نازکی هستند که در اتصالات سیناپسی واقع شده اند.

این محققان دریافتند که تا ۲۴ ساعت پس از شروع یادگیری اولین آهنگ پرندگان آوازخوان جوان، رشته های دندرینی پرندگان بزرگتر و پایدارتر می شوند. این تغییرات با افزایش فعالیتهای سیناپسی همراه است.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، نتایج این تحقیقات تائید می کند که این نوع یادگیری، مغز را اصلاح می کند و تجربه آواز خواندن بر روی سیناپسها اثر می گذارد.

دیدگاه ها بسته شده است