مطالب آموزشی

آخرین مطالب آموزشی سایت را در اینجا مشاهده کنید
فوریه 15, 2014

صــدای سالم

یک خواننده  برای استفاده بهینه از تمامی قابلیت های صدای خود همواره نکاتی را در روزمرگیهایش باید مد نظر داشته باشد وآن موارد رارعایت کند به تعدادی […]
فوریه 15, 2014

پرورش حنجره

سلفژ در درون سری تمرینهایی برای تقویت توانایی حنجره رسیدن به صدایی مطلوب و دانشِ خواندن از راه تمرین پیگیر ، به نظم وتمایل یا انگیزه […]
فوریه 15, 2014

تاثیرات خوانندگی

تاثیر خوانندگی بر مغز پژوهشگران آمریکایی با بررسی پرندگان آوازخوان نشان دادند که یادگیری خوانندگی مغز را تغییر می دهد و موجب افزایش فعالیتهای سیناپسی و […]