مطالب آموزشی

آخرین مطالب آموزشی سایت را در اینجا مشاهده کنید
فوریه 15, 2014

پرورش حنجره

سلفژ در درون سری تمرینهایی برای تقویت توانایی حنجره رسیدن به صدایی مطلوب و دانشِ خواندن از راه تمرین پیگیر ، به نظم وتمایل یا انگیزه […]
فوریه 15, 2014

تاثیرات خوانندگی

تاثیر خوانندگی بر مغز پژوهشگران آمریکایی با بررسی پرندگان آوازخوان نشان دادند که یادگیری خوانندگی مغز را تغییر می دهد و موجب افزایش فعالیتهای سیناپسی و […]