نمایش همه

پرورش حنجره


سلفژ در درون

سری تمرینهایی برای تقویت توانایی حنجره
رسیدن به صدایی مطلوب و دانشِ خواندن از راه تمرین پیگیر ، به نظم وتمایل یا انگیزه نیاز دارد. به ویژه که هر چه بر تحولات یا به درجه توانمندی هنرجو افزوده می گردد و از خواندن لذت بیشتری می برد انگیزه، اشتیاق و اراده اش نیز افزایش می یابد.
تمرین تکلم
این جمله را تکرار کنید :این باد عجب باده بدی بود که من باد به بد بادیه این باد دگر باد ندیدیم (حداقل باید روزی چندین بار این شعر را با بیان محکم تمرین کرد یعنی با شل حرف زدن تمرین نکنید)لِ-رِرِ-لِ (این را سریع و بدون مکث پشت سر هم بگویید بطوری که قاطی نکنید)

 

با – بَ – بِ – بی – بو – بوُما

– مَ – مِِِِـ – می – مو – موُلا

– لَ – لِِ – لی – لو – لوُرا

– …………………تا

– ………………….را

– …………………زا

– …………………فا

– …………………کا

– …………………گا

– …………………قا

– ………………….سا

– …………………پا

– ………………….ژا

– …………………ها

– …………………چا

– ………………….جا

– …………………یا

– …………………خا

– ………………..و غیره

(روزانه 3 مرتبه تمرین شود)در این دَر گُه کِه گَه کُه کَهُ گَهُ کَه کُه شود ناگه_ مشو غرهّ به روز خویش که از آن نیستی آگهچون نیست زهرچه هست-جز باد بهدستچون هست زهرچه هست-نُقصان شکست انگار که هرچه هست در عالم نیست پندار که هرچه نیست در عالم هست
سعی کنید سخت ترین کلمات دنیا را تمرین کنید کتاب های اخوان ثالث و حافظ بخوانید بسیار موثرند .با صدای خواننده همخوانی کنید شمرده حرف بزنید با اعتماد به نفس بالا تمرین کنید باصدای بلند ترانه آهنگ را با خواننده همراهی کنید .
 

دیدگاه ها بسته شده است